نویسنده = سیدحسین صدرقاین
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی کاربرد مالچ پلاستیک بر عملکرد و میزان آب مصرفی در زراعت پنبه

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1421-1427

10.22067/jsw.v0i0.19255

هادی افشار؛ سیدحسین صدرقاین؛ حمیدرضا مهرآبادی


3. اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1389

10.22067/jsw.v0i0.7509

محمدمهدی نخجوانی مقدم؛ حسین دهقانی سانیج؛ مهدی اکبری؛ سیدحسین صدرقاین