نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. غربال ارقام مختلف گندم بهاره از لحاظ تحمل به کمبود روی با استفاده از شاخص‌های مختلف تنش

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9373

امیر حسین خوشگفتارمنش؛ الهام السادات رضی زاده؛ حمید رضا عشقی زاده؛ غلامرضا ثواقبی؛ آزاده صدرارحامی؛ داوود افیونی