نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار و عوامل موثر بر آن در استان کرمانشاه

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 886-896

10.22067/jsw.v0i0.15292

امیر اعظمی؛ کیومرث زرافشانی؛ حسین دهقانی سانیج؛ علی گرجی


3. تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1390

10.22067/jsw.v0i0.10244

امیر اعظمی؛ کیومرث زرافشانی؛ حسین دهقانی سانیچ؛ علی گرجی