نویسنده = طاهره رئیسی
تأثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 59-72

10.22067/jsw.v32i1.63419

فاطمه حسن زاده نارنج‌بنی؛ رضا ابراهیمی گسکرئی؛ بیژن مرادی؛ طاهره رئیسی


اثرات ریزوسفری گندم (Triticum aestivum L.) بر سینتیک آزادسازی فسفر

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 780-791

10.22067/jsw.v0i0.28142

طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور


ارزیابی تعدادی از عصاره گیرهای شیمیایی در برآورد فسفر قابل استفاده لوبیا

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 113-122

10.22067/jsw.v0i0.22213

طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ فایز رئیسی