نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پارامترهای مؤثر بر ضریب دبی جریان درسرریزهای لبه تیزمرکب قوس دایره ای- مستطیلی

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 861-873

10.22067/jsw.v0i0.25691

سید نصراله موسوی؛ داود فرسادی زاده؛ هادی ارونقی؛ اکرم عباسپور


2. مقایسه مدل‌های آشفتگی در شبیه‌سازی پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از نرم‌افزار Fluent

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 235-246

10.22067/jsw.v0i0.22236

فرزانه صاحبی وایقان؛ داود فرسادی‌زاده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین‌زاده دلیر


3. پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری های نیم استوانه ای شکل

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14947

پرستو پارسامهر؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور