نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 13
1. پیامد ترکیب‌های درختی مختلف و ویژگی‌های خاک بر جامعه میکروبی خاک

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1409-1422

10.22067/jsw.v31i5.62819

سمانه تاجیک؛ شمس الله ایوبی؛ جهانگیر خواجه علی؛ شعبان شتایی


3. تأثیر موقعیت شیب و تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های خاک و پذیرفتاری مغناطیسی در اراضی تپه ماهوری یاسوج

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 632-642

10.22067/jsw.v30i2.48970

روح اله وفایی زاده؛ شمس الله ایوبی؛ محمد رضا مصدقی؛ مریم یوسفی فرد


5. ارتباط بین ویژگی‌های مغناطیسی و برخی خصوصیات خاک در رژیم‌های مختلف رطوبتی در استان گلستان

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1567-1577

10.22067/jsw.v29i6.35457

مرتضی والایی؛ شمس الله ایوبی؛ حسین خادمی؛ فرهاد خرمالی


10. تعیین منشاء برخی فلزات سنگین با استفاده از آمار چند متغیره و زمین آمار در منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 560-569

10.22067/jsw.v0i0.26084

سلمان نعیمی مرندی؛ شمس اله ایوبی؛ بهروز عظیم زاده


11. شدت هوادیدگی و بررسی شاخص های آن در خاک های توسعه یافته روی چند سنگ آذرین در شمال غرب ایران

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 266-281

10.22067/jsw.v0i0.24352

مریم یوسفی فرد؛ شمس اله ایوبی؛ احمد جلالیان


12. بررسی تغییرات عمقی و سطحی سرب و نیکل درخاک های منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 394-405

10.22067/jsw.v0i0.24366

سلمان نعیمی مرندی؛ شمس اله ایوبی؛ حسین خادمی