دوماه نامه
تاثیر کادمیم، روی و فسفر بر گلومالین تولید شده توسط قارچ های میکوریزای آربسکولار همزیست با شبدر سفید

آیدا معدنی؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق نیا؛ رضا خراسانی

دوره 26، شماره 4 ، مهر و آبان 1391، ، صفحه 864-872

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.15290

چکیده
  غلظت های بالای عناصر سنگین و وجود فسفر زیاد در خاک موجب کاهش رشد و فعالیت قارچ های میکوریزای آربسکولار و در نتیجه کاهش تولید اسپور توسط این قارچ ها می گردد. به منظور ارزیابی اثر عناصر سنگین روی و کادمیم و عنصر فسفر بر میزان فعالیت قارچ های میکوریزای آربسکولار از طریق اندازه گیری گلومالین تولید شده توسط این قارچ ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل ...  بیشتر