نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 13
1. بررسی کمبود آب با درنظرگرفتن همزمان کمیت و کیفیت آب و جریان زیست‌محیطی زرینه‌رود

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 565-577

10.22067/jsw.v34i3.82187

بهجت سرچشمه؛ جواد بهمنش؛ وحید رضاوردی نژاد


2. ارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اعمال اثر تغییر اقلیم

دوره 30، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 1075-1089

10.22067/jsw.v30i4.45420

مجید منتصری؛ نگار رسولی مجد؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی


8. تأثیر هندسه تبدیل همگرا بر پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 307-318

10.22067/jsw.v0i0.21819

محمد رضا نیک پور؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ فرزین سلماسی


10. معرفی و کاربرد الگوی تلفیقی پیشنهادی BL-ARCH در پیش بینی دبی روزانه رودخانه (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 342-350

10.22067/jsw.v0i0.24360

احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ فرشاد احمدی؛ جواد بهمنش