نویسنده = سعید مرید
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه زرینه رود با استفاده از مدل SWAT

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1203-1291

10.22067/jsw.v0i0.35633

بهاره منصوری؛ حجت احمدزاده؛ علیرضا مساح بوانی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ سعید لطفی


3. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدروکلیماتولوژی حوضه سیمینه رود

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1247-1259

10.22067/jsw.v0i0.21814

مصطفی رضایی زمان؛ سعید مرید؛ مجید دلاور