نویسنده = لکزیان لکزیان
تعداد مقالات: 9
1. بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8505

احد فعالیان؛ آستارایی آستارایی؛ فتوت فتوت؛ لکزیان لکزیان؛ طاهری طاهری


2. سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در بافت و شوری‌های متفاوت خاک در شرایط آزمایشگاهی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8509

احد فعالیان؛ ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار؛ لکزیان لکزیان؛ اخگر اخگر


3. تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2465

احد فعالیان؛ لکزیان لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ فتوت فتوت؛ حلاج نیا حلاج نیا


4. تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2466

احد فعالیان؛ حق نیا حق نیا؛ لکزیان لکزیان؛ رمضانیان رمضانیان


5. تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1724

احد فعالیان؛ لکزیان لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ رمضانیان رمضانیان


6. مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1494

احد فعالیان؛ لکزیان لکزیان؛ احمدی احمدی؛ فتوت فتوت؛ رحیمی رحیمی


7. تنوع پلاسمیدهای باکتریهای سینوریزوبیوم (انسیفر)

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.980

احد فعالیان؛ لکزیان لکزیان؛ خاوازی خاوازی؛ اصغر زاده اصغر زاده


9. فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1015

احد فعالیان؛ حق نیا حق نیا؛ لکزیان لکزیان؛ فتوت فتوت