نویسنده = حق نیا حق نیا
تعداد مقالات: 11
1. تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2465

احد فعالیان؛ لکزیان لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ فتوت فتوت؛ حلاج نیا حلاج نیا


2. تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2466

احد فعالیان؛ حق نیا حق نیا؛ لکزیان لکزیان؛ رمضانیان رمضانیان


3. بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب ‌خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون‌های‌ خاک

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2283

احد فعالیان؛ حق نیا حق نیا؛ علیزاده علیزاده؛ فتوت فتوت


4. تأثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2315

احد فعالیان؛ حلاج نیا حلاج نیا؛ حق نیا حق نیا؛ رمضانیان رمضانیان


5. اثر فاضلاب کارخانه چرم سازی بر میزان کروم و تعیین شکلهای شیمیایی آن در خاک

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1693

احد فعالیان؛ فتوت فتوت؛ حق نیا حق نیا؛ حلاج نیا حلاج نیا؛ چمساز چمساز


6. تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1724

احد فعالیان؛ لکزیان لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ رمضانیان رمضانیان


11. فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1015

احد فعالیان؛ حق نیا حق نیا؛ لکزیان لکزیان؛ فتوت فتوت