نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 9
1. بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8505

احد فعالیان؛ آستارایی آستارایی؛ فتوت فتوت؛ لکزیان لکزیان؛ طاهری طاهری


2. تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2465

احد فعالیان؛ لکزیان لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ فتوت فتوت؛ حلاج نیا حلاج نیا


3. بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب ‌خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون‌های‌ خاک

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2283

احد فعالیان؛ حق نیا حق نیا؛ علیزاده علیزاده؛ فتوت فتوت


4. اثر فاضلاب کارخانه چرم سازی بر میزان کروم و تعیین شکلهای شیمیایی آن در خاک

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1693

احد فعالیان؛ فتوت فتوت؛ حق نیا حق نیا؛ حلاج نیا حلاج نیا؛ چمساز چمساز


5. مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1494

احد فعالیان؛ لکزیان لکزیان؛ احمدی احمدی؛ فتوت فتوت؛ رحیمی رحیمی


9. فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1015

احد فعالیان؛ حق نیا حق نیا؛ لکزیان لکزیان؛ فتوت فتوت