نویسنده = قهرمان قهرمان
تعداد مقالات: 10
1. تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8518

احد فعالیان؛ محمدی محمدی؛ محسنی موحد محسنی موحد؛ قهرمان قهرمان؛ افشار افشار


2. تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2467

احد فعالیان؛ نعمتی نعمتی؛ قهرمان قهرمان؛ سیاری سیاری؛ شاهین رخسار شاهین رخسار


3. ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2468

احد فعالیان؛ قهرمان قهرمان؛ کامران داوری کامران داوری؛ خشنود یزدی خشنود یزدی


4. مقایسه مدل های توزیع لوگ-نرمال و گاما برای نمایش منحنی توزیع اندازه ذرات خاک

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2314

احد فعالیان؛ قهرمان قهرمان؛ داوری داوری


5. تأثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2284

احد فعالیان؛ قهرمان قهرمان؛ فتحعلیان فتحعلیان؛ خوشنود یزدی خوشنود یزدی


6. رزیابی اثر بارندگی بر برنامه ریزی و مدیریت زراعی (مطالعه موردی: منطقه گلستان)

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1692

احد فعالیان؛ قهرمان قهرمان؛ علیزاده علیزاده


8. ارائه مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب درحوضه های شمال استان خراسان

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1013

خداشناس .kh خداشناس؛ قهرمان قهرمان؛ داوری داوری؛ ناظریان ناظریان


9. تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1025

احد فعالیان؛ قهرمان قهرمان؛ داوری داوری؛ تمسکی تمسکی


10. مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت خاک در فاز توزیع مجدد

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1041

احد فعالیان؛ قهرمان قهرمان؛ داوری داوری