نویسنده = داوری داوری
تعداد مقالات: 7
1. مقایسه مدل های توزیع لوگ-نرمال و گاما برای نمایش منحنی توزیع اندازه ذرات خاک

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2314

احد فعالیان؛ قهرمان قهرمان؛ داوری داوری


2. شبیه سازی شرایط کیفی مخازن سدها(مطالعه موردی – مخزن سد طرق)

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1495

احد فعالیان؛ دانش دانش؛ خدا شناس خدا شناس؛ داوری داوری


4. امکان تصحیح اثرات شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1535

احد فعالیان؛ داوری داوری؛ آستارایی آستارایی؛ مجیدی مجیدی؛ تمسکی تمسکی


5. ارائه مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب درحوضه های شمال استان خراسان

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1013

خداشناس .kh خداشناس؛ قهرمان قهرمان؛ داوری داوری؛ ناظریان ناظریان


6. تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1025

احد فعالیان؛ قهرمان قهرمان؛ داوری داوری؛ تمسکی تمسکی


7. مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت خاک در فاز توزیع مجدد

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1041

احد فعالیان؛ قهرمان قهرمان؛ داوری داوری