نویسنده = ���������� �������������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی آزمایشگاهی اثر شکل ذرات رسوبی بستر بر ضریب زبری مانینگ

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8506

احد فعالیان؛ شفاعی بجستان شفاعی بجستان


2. ارزیابی مدل‌های طراحی حوضچه‌های رسوبگیر آبیاری

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2289

احد فعالیان؛ شفاعی بجستان شفاعی بجستان؛ بینا بینا


3. بررسی تأثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریان‌های غیر ماندگار

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2321

احد فعالیان؛ کاشفی پور کاشفی پور؛ شفاعی بجستان شفاعی بجستان


4. مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1020

احد فعالیان؛ شفاعی بجستان شفاعی بجستان؛ کاشفی پور کاشفی پور