نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1494

احد فعالیان؛ لکزیان لکزیان؛ احمدی احمدی؛ فتوت فتوت؛ رحیمی رحیمی