نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تبخیرتعرق روزانه با مجموع ساعتی در ایستگاه هواشناسی مرجع کرمان

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1533

احد فعالیان؛ خلیلی خلیلی؛ لیاقت لیاقت؛ خانجانی خانجانی