نویسنده = �������� �������� �������� ������
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2465

احد فعالیان؛ لکزیان لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ فتوت فتوت؛ حلاج نیا حلاج نیا


2. تأثیر باکتری ریزوبیوم لگومینوراروم بیوار فازئولی بر جذب و افزایش تحمل به آرسنیک در گیاه لوبیا

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2282

احد فعالیان؛ حلاج نیا حلاج نیا؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ نیک بین نیک بین


3. تأثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2315

احد فعالیان؛ حلاج نیا حلاج نیا؛ حق نیا حق نیا؛ رمضانیان رمضانیان


4. اثر فاضلاب کارخانه چرم سازی بر میزان کروم و تعیین شکلهای شیمیایی آن در خاک

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1693

احد فعالیان؛ فتوت فتوت؛ حق نیا حق نیا؛ حلاج نیا حلاج نیا؛ چمساز چمساز