نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی کاهش نیترات از آب شرب با استفاده از نانو ذرات دو فلزی آهن/مس

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8511

احد فعالیان؛ خلقی خلقی؛ عطایی آشتیانی عطایی آشتیانی؛ باقری محققی باقری محققی