نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تخمین مقاومت برشی خاک با استفاده از توابع انتقالی و توابع پیش بینی فضایی خاک

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8520

احد فعالیان؛ افیونی افیونی؛ جلالیان جلالیان؛ عباسپور عباسپور؛ دهقانی دهقانی