نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر شوری آب آبیاری بر میزان رشد و زنده‌مانی کرم خاکی (E. fetida)

دوره 34، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1277-1285

10.22067/jsw.2020.15004.0

قاسم رحیمی؛ فاطره کریمی


2. بررسی اثرات فاضلاب شهری و کمپوست زباله شهری بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1612-1628

10.22067/jsw.v29i6.36759

مسعود شاکرمی؛ صفر معروفی؛ قاسم رحیمی


4. ارزیابی جذب کادمیوم و روی بوسیله گلایول، لاله و نرگس

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1207-1215

10.22067/jsw.v0i0.21195

قاسم رحیمی؛ هفترانی دودانگه