نویسنده = حجت رضایی پژند
مدل‌سازی میانگین رطوبت نسبی هوای طلوع تا غروب با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده در ساعات مختلف در ایران

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 427-443

10.22067/jsw.2021.15050.0

بهاره میرکماندار؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ حجت رضایی پژند؛ محبوبه فرزندی


الگوهای کاربردی جدید برآورد میانگین دمای روزانه در نواحی مختلف اقلیمی ایران

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1141-1156

10.22067/jsw.v34i5.76165

بهاره میرکماندار؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ حجت رضائی پژند؛ محبوبه فرزندی


تحلیل فراوانی رخداد یخبندان های زودرس پائیزه مطالعه موردی: ایستگاه های همدید خراسان رضوی

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 312-320

10.22067/jsw.v31i1.26217

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ محبوبه فرزندی؛ حجت رضایی پژند


مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو (النینو، لانینا) بر دما و بارش مشهد

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 2101-2114

10.22067/jsw.v30i6.56536

وجیهه محمدی ثابت؛ محمد موسوی بایگی؛ حجت رضائی پژند


ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 322-333

10.22067/jsw.v30i1.45058

نجمه خلیلی؛ کامران داوری؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ حجت رضایی پژند؛ محمد کافی؛ بیژن قهرمان


برآورد دبی اوج ناشی از شکست سدهای خاکی بر اساس الگوهای آماری چندمتغیره

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 393-405

10.22067/jsw.v0i0.36606

مهسا نوری؛ سعید رضا خداشناس؛ حجت رضایی پژند


بهینه سازی معادلات درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک در حوضه آبریز دشت مشهد

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-9

10.22067/jsw.v0i0.35726

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ حجت رضائی پژند


برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگو های آماری چند متغیره

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1270-1280

10.22067/jsw.v0i0.23599

ندا یوسفی؛ سعید رضا خداشناس؛ حجت رضایی پژند؛ علی اصغر بهشتی


الگوهای رگرسیونی رواناب حاصل از سطوح آبگیرکوچک

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2483

جواد طباطبایی یزدی؛ حجت رضائی پژند؛ هادی خاتمی مشهدی