نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر قارچ کش کربوکسین تیرام بر روابط همیاری گونه های آزوسپیریلوم با گندم رقم چمران

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1941-1953

10.22067/jsw.v30i6.33522

فرهاد رجالی؛ اشرف اسمعیلی زاد؛ کبری ثقفی؛ ویدا همتی


2. تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم لوبیا چیتی

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 176-187

10.22067/jsw.v0i0.28483

محمود محمدی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ کاظم خاوازی؛ فرهاد رجالی؛ محمد حسین داوودی


3. تأثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2920

عبدالوهاب سادات؛ غلامرضا ثواقبی؛ فرهاد رجالی؛ محسن فرحبخش؛ کاظم خاوازی؛ مصطفی شیرمردی