نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی ویژگی های اقلیم آسایش شهر آبادان با استفاده از تحلیل سری های زمانی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1235-1246

10.22067/jsw.v0i0.20818

محمدرضا گلابی؛ علی محمد آخوند علی؛ فریدون رادمنش


2. ارائه مدل ریزمقیاس نمایی داده های اقلیمی براساس روش ناپارامتریک نزدیکترین همسایگی (K-NN)

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 799-808

10.22067/jsw.v0i0.15232

حسام سیدکابلی؛ علی محمد آخوندعلی؛ علیرضا مساح بوانی؛ فریدون رادمنش