نویسنده = علی گلکاریان
رابطه بین شیب دامنه و سنگ بستر با برخی از ویژگی‌های خاک

دوره 37، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 415-430

10.22067/jsw.2023.79280.1214

مهدی جعفریان؛ علی گلکاریان؛ حجت امامی


شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی – توزیعی WetSpa در حوزه آبخیز اترک

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 1067-1076

10.22067/jsw.v0i0.23037

زهرا نامقی؛ عبدالرضا بهره مند؛ مجید اونق؛ علی گلکاریان


مدل سازی اثر طول دامنه بر ویژگی های فرسایش شیاری به کمک تابع گامای ناقص در منطقه احمد آباد مشهد

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1215-1225

10.22067/jsw.v1391i0.17050

سیده مطهره حسینی؛ ابوالفضل مساعدی؛ کمال الدین ناصری؛ علی گلکاریان