نویسنده = نصرت اله نجفی
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر کاربری اراضی بر جمعیت میکروبی خاک و تغییرپذیری مکانی آنها در اراضی میرآباد، نقده

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1602-1610

10.22067/jsw.v31i6.33721

شیدا کبودی؛ فرزین شهبازی؛ ناصر علی اصغر زاد؛ نصرت اله نجفی؛ ناصر دواتگر


3. افزایش عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان با مصرف تلفیقی فسفر و لجن فاضلاب در شرایط آبیاری مطلوب و محدود

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1637-1650

10.22067/jsw.v31i6.61402

سولماز کاظم علیلو؛ نصرت اله نجفی؛ عادل ریحانی تبار