دوماه نامه
بررسی توزیع مکانی خصوصیات خاک در منطقه ورزنه اصفهان به کمک روش‌های پردازش تصویر

فرید محمودی؛ رضا جعفری؛ حمید رضا کریم زاده؛ نفیسه رمضانی

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 1004-1017

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.22782

چکیده
  نقشه‌های خاک نقش کلیدی در مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی دارند. در این مطالعه تکنیک‌های پردازش تصویر شامل ترکیبات باندی، آنالیزهای مؤلفه اصلی و طبقه‌بندی بر تصویر سنجنده TM بمنظور تهیه نقشه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه ورزنه اصفهان اعمال شد. جهت برقراری ارتباط بین تصاویر حاصله و داده‌های میدانی با استفاده از روش نمونه‌برداری ...  بیشتر