نویسنده = شکراله اصغری
مدل‌سازی مقاومت فروروی خاک با استفاده از رگرسیون، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن

دوره 38، شماره 2، خرداد و تیر 1403، صفحه 269-283

10.22067/jsw.2024.86792.1385

شکراله اصغری؛ مهسا حسنپور کاشانی؛ حسین شهاب آرخازلو


برآورد مقاومت فروروی در خاک های زراعی دشت اردبیل با استفاده از توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 941-954

10.22067/jsw.v30i3.42235

غلام رضا شیخ زاده؛ شکراله اصغری؛ ترحم مصری گندشمین


بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص های کیفیت فیزیکی خاک در منطقه فندقلوی اردبیل با استفاده از زمین آمار

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1271-1283

10.22067/jsw.v0i0.33460

شکراله اصغری؛ ثریا دیزجقربانی اقدم؛ اباذر اسمعلی