نویسنده = ������������ ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت دو رقم پنبه (گلستان و ب557)

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 13-22

10.22067/jsw.v33i1.26803

صالح مهموم سالکویه؛ ابوطالب هزارجریبی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ مهدی ذاکری نیا