دوماه نامه
ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابه

نگار سیابی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 225-238

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.27442

چکیده
  داشتن درک درستی از چگونگی تغییرات زمانی و مکانی متغیر های هواشناسی در مطالعات محیطی از اهمیت بسزایی برخوردار است. اخیرا از مدل‌های منطقه ای پیش بینی عددی هواشناسی در تحقیقات بسیاری استفاده می شود. با این وجود برای بررسی چگونگی تغییرات زمانی و مکانی نتایج حاصل از مدل ها تحقیقات زیادی صورت نگرفته است. بر این اساس و با توجه به اهمیت این ...  بیشتر