نویسنده = بیژن قهرمان
کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO (مطالعه موردی : دشت نیشابور)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 292-303

10.22067/jsw.v0i0.24355

عباس خاشعی سیوکی؛ بیژن قهرمان؛ مهدی کوچک زاده


بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 304-312

10.22067/jsw.v0i0.24356

سحر خزاعی؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی


کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1384-1394

10.22067/jsw.v0i0.19250

امیر حق وردی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمد کافی


کاربرد بعد فراکتال اندازه ذرات خاک در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14929

وحید یزدانی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمدابراهیم فاضلی


ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1390

10.22067/jsw.v0i--.11228

احسان امینی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمد موسوی بایگی


تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8518

امیر حق وردی؛ کوروش محمدی؛ سید اسدالله محسنی موحد؛ بیژن قهرمان؛ محمد افشار


مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2940

مرتضی صادقی؛ محمدرضا گهردوست منفرد؛ بیژن قهرمان


تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2467

کامران داوری؛ سید حسین نعمتی؛ بیژن قهرمان؛ نسرین سیاری؛ پریسا شاهین رخسار


ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2468

روزبه موذن زاده؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ علی اصغر خشنود یزدی


تأثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2284

روزبه موذن زاده؛ بیژن قهرمان؛ فریده فتحعلیان؛ علی اصغر خشنود یزدی


امکان تصحیح اثرات شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1535

بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ علیرضا آستارایی؛ میثم مجیدی؛ سکینه تمسکی


ارائه مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب درحوضه های شمال استان خراسان

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1013

سعید رضا خداشناس؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ حسن ناظریان


تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1025

احمد امامی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ سیدمجید هاشمی نیا؛ سکینه تمسکی


مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت خاک در فاز توزیع مجدد

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1041

مرتضی صادقی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری