نویسنده = �������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه الگوسازی بارندگی ماهانه با مدل‌های SVM و ANFIS (مطالعه موردی: شهرگنبدکاووس)

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 236-246

10.22067/jsw.v30i1.37346

نسرین ضابط پیشخانی؛ سید مرتضی سیدیان؛ علی حشمت پور؛ حامد روحانی


2. تأثیر آبیاری زیرسطحی با کپسول‎های رسی متخلخل بر ویژگی‎های کمی و کیفی گیاه انگور

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 58-66

10.22067/jsw.v0i0.28243

حجت قربانی واقعی؛ حسین علی بهرامی؛ رضا مظهری؛ علی حشمت پور