نویسنده = محمود آذری
شبیه‌سازی جریان و رسوب حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل SWAT و الگوریتم ژنتیک

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 447-462

10.22067/jsw.v32i3.68900

فرزانه ناصری؛ محمود آذری؛ محمد تقی دستورانی


اثرات آتش سوزی بر خصوصیات خاک، فرسایش و رژیم هیدرولوژی حوضه آبخیز دریاچه زریبار

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 618-631

10.22067/jsw.v30i2.48630

شیرکو ابراهیمی محمدی؛ محمود آذری؛ اسماعیل منوچهری