دوماه نامه
محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاک شور بدون پوشش

مهدی سلاح ورزی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ کامران داوری

دوره 32، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، ، صفحه 229-237

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i2.31830

چکیده
  با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران و کمبود منابع آب، تبخیر عامل مهمی در برنامه ریزی و مدیریت آب کشاورزی است که به دلیل دشواری اندازه‌گیری، تخمین آن ضروری می‌باشد. تبخیر از خاک، علاوه بر تلفات آب و منابع آبی، باعث شور شدن خاک نیز می‌شود، این اتفاق در مناطق خشک و نیمه خشک که باران اندک و آب آبیاری شور دارند، بیشتر اتفاق می‌افتد. ...  بیشتر