نویسنده = �������������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی در دو خاک بکر و کشاورزی توسط شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 472-484

10.22067/jsw.v0i0.26036

حامد کاشی؛ هادی قربانی؛ صمد امامقلی زاده؛ سید علی اصغر هاشمی