نویسنده = ���������������� ������������ ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. اثر زهکشی کنترل شده بر روی کاهش ضریب زهکشی و حجم زهاب خروجی در مزارع نیشکر کشت و صنعت امام خمینی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1133-1144

10.22067/jsw.v0i0.33145

آرش محجوبی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ سیروس جعفری


2. تصویرجلد نشریه

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392

10.22067/jsw.v0i0.33314

تصویرجلد نشریه تصویرجلد نشریه