نویسنده = �������������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه آزمایشگاهی سرریز کنگره ای مستطیلی

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1438-1446

10.22067/jsw.v29i6.35122

مانی رضایی؛ علیرضا عمادی؛ قاسم آقاجانی مازندرانی


2. بررسی کارایی زهکش های زیرزمینی در شرایط جلوگیری از ورود آب از سطح فوقانی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 432-440

10.22067/jsw.v0i0.24588

علی شاهنظری؛ علی ضیاءتبار احمدی؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ قاسم آقاجانی مازندرانی