نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رویکرد پیوندی آب، انرژی و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 11-25

10.22067/jsw.v34i1.81897

زینب اسلامی؛ سمیه جنت رستمی؛ افشین اشرف زاده؛ یاور پورمحمد