دوماه نامه
نقش اسیدهای آلی در آزاد سازی عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی

ساره نظامی؛ محمدجعفر ملکوتی

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 805-816

https://doi.org/10.22067/jsw.v30i3.40469

چکیده
  مطالعه های اخیر نشان می دهند که ترشحات ریشه ممکن است به عنوان فاکتور موثری در استخراج مقادیر قابل ملاحظه ای از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در خاک های آهکی عمل کنند. بدین منظور در آزمایشی اثر اسیدهای آلی در استخراج عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی بررسی شد. در این آزمایش غلظت های 1/0، 1 و 10 میلی مولار اسیدهای آلی اگزالیک و سیتریک به نمونه های ...  بیشتر