نویسنده = ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین روش بهینه پیش پردازش داده ها به منظور افزایش دقت شبیه سازی های شوری خاک سطحی (مطالعه موردی: منطقه مروست)

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 915-928

10.22067/jsw.v31i3.55462

اعظم حبیبی پور؛ علی طالبی؛ علی اکبر کریمیان؛ فرهاد دهقانی؛ محمد حسین مختاری