دوماه نامه
تأثیر زئولیت، ورمی‌کمپوست و کود حیوانی بر رشد و جذب عناصر کم مصرف در ذرت

سیده زهره تقدیسی حیدریان؛ رضا خراسانی؛ حجت امامی

دوره 32، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، ، صفحه 763-778

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i4.68534

چکیده
  زئولیت عموماً به عنوان یک ماده اصلاحی برای خاک استفاده می‌شود. اضافه کردن برخی از مواد معدنی نظیر زئولیت علی‌رغم تأثیر مثبت بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می‌تواند در سطوح زیاد تأثیر منفی بر جذب عناصر غذایی و رشد گیاه داشته باشد. به همین منظور آزمایش گلدانی با هدف بررسی تأثیر زئولیت، کود حیوانی و ورمی‌کمپوست بر رشد و جذب عناصرکم ...  بیشتر