دوماه نامه
علوم آب
اثر آب شور مغناطیسی‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ananassa cv. Silva)

مجتبی خوش روش؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ فائزه امامی قرا

دوره 37، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 203-217

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.80814.1248

چکیده
  هدف از این پژوهش تأثیر تنش شوری تحت تأثیر میدان مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه توت‌فرنگی می‌باشد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال­های 1400 و 1401 در شهرستان نکا انجام شد. تیمار شاهد شامل آبیاری کامل در تمام مراحل رشد گیاه و با آب معمولی (غیرمغناطیسی) بود. تیمارها شامل نوع آب آبیاری ...  بیشتر

اثر آبیاری سطحی و زیرسطحی با آب شور و مالچ بر عملکرد و بهره‌وری آب ذرت و توزیع املاح در خاک

عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ پوریا مشهوری نژاد

دوره 32، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، ، صفحه 661-674

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i4.69323

چکیده
  با توجه به محدودیت منابع آب در ایران و شرایط خاص جغرافیایی کشور، استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری با مصرف کمتر آب امری بدیهی خواهد بود. با اعمال مدیریت صحیح در سیستم آب، خاک و گیاه می‌توان ضمن افزایش محصول، یک کشاورزی پایدار ایجاد کرد. بدین منظور در این پژوهش، 12 عدد لایسیمتر بتنی به ابعاد 25/1×2×2 متر استفاده شد تا اثر پوشش گیاهی (مالچ) ...  بیشتر