نویسنده = عبدعلی ناصری
اثر آبیاری قطره‌ای زیرسطحی روی دینامیک شوری، میزان بهره‌وری آب و عملکرد نیشکر بازرویی

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 797-811

10.22067/jsw.v34i4.81423

علی شینی دشتگل؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری


بررسی اثر کاربرد بیوچار و هیدروچار کاه گندم بر خصوصیات فیزیکی یک خاک لوم- شنی

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 387-397

10.22067/jsw.v32i2.70445

ایمان نیک روش؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری؛ امیر سلطانی محمدی


تأثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 717-729

10.22067/jsw.v30i3.42913

بیژن حقیقتی؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری


تخمین پارامترهای تجربی روش SCS اصلاح شده در آبیاری جویچه ای

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1143-1157

10.22067/jsw.v29i5.32690

مصطفی قهرمان نژاد؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری؛ علی شینی دشتگل


نوسانات سطح ایستابی، شدت زهکشی و دینامیک نیتروژن در اراضی زیر کشت نیشکر با سیستم زهکشی کنترل شده

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1077-1089

10.22067/jsw.v0i0.33109

عدنان صادقی لاری؛ هادی معاضد؛ عبدعلی ناصری؛ آرش محجوبی؛ عبدالمجید لیاقت


اثر زهکشی کنترل شده بر روی کاهش ضریب زهکشی و حجم زهاب خروجی در مزارع نیشکر کشت و صنعت امام خمینی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1133-1144

10.22067/jsw.v0i0.33145

آرش محجوبی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ سیروس جعفری


تأثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 763-768

10.22067/jsw.v0i0.28136

ایمان نیک روش؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری


تغییرات پروفیل سطح ایستابی و دبی خروجی از زهکش های پلکانی در یک خاک مطبق

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-13

10.22067/jsw.v0i0.22195

سعید حمزه؛ عبدعلی ناصری؛ حیدر علی کشکولی