دوماه نامه
برآورد میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و داده‌های سنجش از دور در حوضۀ آبخیز سد گاوشان

محمد علی محمودی؛ سیده پریا نقشبندی

دوره 33، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 845-856

https://doi.org/10.22067/jsw.v33i6.76446

چکیده
  فرسایش خاک یک تهدید زیست­محیطی جدی است. یکی از مدل­های تجربی پرکاربرد برای تخمین فرسایش خاک معادلۀ جهانی فرسایش خاک بازنگری شده موسوم به مدل RUSLE می­باشد. هدف از انجام این پژوهش تلفیق داده­های بدست آمده از پیمایش صحرایی با داده­های سنجش از دور جهت برآورد میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE در حوزۀ آبخیز سد گاوشان در استان کردستان ...  بیشتر