دوماه نامه
علوم خاک
تأثیر بازدارنده نیترات‌سازی 3 و4 دی متیل پیرازول فسفات بر کارایی مصرف نیتروژن در اسفناج

محبوبه قیطاسی؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور

دوره 35، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 237-250

https://doi.org/10.22067/jsw.2021.14929.0

چکیده
  مصرف زیاد کودهای نیتروژن­دار در کشت سبزی­ها برای دستیابی به عملکرد بهینه ضروری است. استفاده از بازدارنده­های نیترات­سازی می­تواند در افزایش کارایی مصرف نیتروژن و کاهش میزان کود مصرفی موثر باشد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کاربرد بازدارنده نیترات­سازی 3 و4 دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) بر کارایی مصرف نیتروژن در اسفناج (Spinacia ...  بیشتر

تأثیر بازدارنده نیترات‌سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر عملکرد و تجمع نیترات اسفناج در خاک‌های مختلف

محبوبه قیطاسی؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور

دوره 33، شماره 5 ، آذر و دی 1398، ، صفحه 751-762

https://doi.org/10.22067/jsw.v33i5.80074

چکیده
  سبزی‌های برگی مثل اسفناج حاوی مقدار زیادی نیترات هستند. یکی از راهکارهای کاهش تجمع نیترات در سبزی‌ها استفاده از بازدارنده­های نیترات­سازی است. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر کاربرد بازدارنده نیترات‌سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج (Spinacia oleracea L.) به صورت گلدانی انجام شد. بدین منظور آزمایشی به صورت ...  بیشتر