نویسنده = ���������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سیستم های هوشمند عصبی در کاهش پارامترهای تخمین تبخیر تعرق گیاه مرجع

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389

10.22067/jsw.v0i0.3246

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ صفر معروفی؛ رضا امیری چایجان