نویسنده = مجید نوری محمدیه
کاربرد فناوری ردیابی ایزوتوپی در مدیریت کود نیتروژنی در گیاه چغندرقند

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 61-69

10.22067/jsw.v0i0.22202

میراحمد موسوی شلمانی؛ علی خراسانی؛ نجات پیرولی بیرانوند؛ مجید نوری محمدیه؛ علی اسکندری؛ سید محمود محاطی


ارزیابی توابع کاهش جذب آب توسط گوجه فرنگی در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2287

حمزه علی علیزاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ مجید نوری محمدیه