نویسنده = �������� ������������ ����
تعداد مقالات: 1
1. واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل COUP برای شبیه سازی دمای خاک در ایستگاه سینوپتیک همدان

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 928-939

10.22067/jsw.v0i0.31186

یونس خوشخو؛ پرویز ایران نژاد؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ عبدالمجید لیاقت؛ پر اریک جانسن