دوماه نامه
بررسی آبشویی عمقی نیترات تحت شرایط کود-آبیاری جویچه ای ذرت

یاسر عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی

دوره 26، شماره 4 ، مهر و آبان 1391، ، صفحه 842-853

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.15288

چکیده
  مدیریت مناسب آب و کود از مولفه های مهم تولید است که علاوه بر تاثیر بر عملکرد محصول و کارایی مصرف آب و کود، آلودگی های زیست-محیطی را نیز متاثر می کند. در این تحقیق، به منظور بررسی اثر کودآبیاری بر آبشویی نیترات به زیر ناحیه ریشه، آزمایشی مزرعه ای در حضور گیاه ذرت در مزرعه 400 هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (کرج) اجرا شد. آزمایش ...  بیشتر