دوماه نامه
ارتقای بهره‌وری آب و کارایی مصرف کود در کودآبیاری جویچه ای نیشکر

فریبرز عباسی؛ علی شینی دشتگل؛ نادر سلامتی

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 933-942

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.36621

چکیده
  در این تحقیق آزمایش های کودآبیاری در یکی از مزارع کشت و صنعت نیشکر دهخدا برای افزایش بهره‌وری آب، بهبود مدیریت مصرف کود و کاهش مصرف کود اوره اجراء گردید. آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجراء شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تیمار تقسیط کود (شامل دو، سه و چهار تقسیطی) در کرت های اصلی و سه تیمار سطح کود ...  بیشتر

بررسی آبشویی عمقی نیترات تحت شرایط کود-آبیاری جویچه ای ذرت

یاسر عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی

دوره 26، شماره 4 ، مهر و آبان 1391، ، صفحه 842-853

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.15288

چکیده
  مدیریت مناسب آب و کود از مولفه های مهم تولید است که علاوه بر تاثیر بر عملکرد محصول و کارایی مصرف آب و کود، آلودگی های زیست-محیطی را نیز متاثر می کند. در این تحقیق، به منظور بررسی اثر کودآبیاری بر آبشویی نیترات به زیر ناحیه ریشه، آزمایشی مزرعه ای در حضور گیاه ذرت در مزرعه 400 هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (کرج) اجرا شد. آزمایش ...  بیشتر